Technické služby Kadaň s.r.o.
.
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb.
Dnes je: čtvrtek - 29. září 2022

Aktuality


28.9.2022 proběhne svoz komunálních odpadů beze změn
vloženo: 27.09. 2022 v 10:52

Ve středu 28.9.2022 proběhne svoz komunálních odpadů beze změn.


více

Kontakt

Adresa: 
Polní 1900,
432 01 Kadaň

Telefon:+420 474 345 143
Email:
ts.kadan@centrum.cz
ts.kadan.doprava@centrum.cz

Správu hřbitova:
Telefon: +420 474 334 893
Email:
sprava.hrbitovakad@seznam.cz

IČ: 25441094
DIČ: CZ25441094

Provozní doba TS

Letní provozní doba: 
Březen - září
Denně od 06.00 do 14.00 hod

Zimní provozní doba: 
Říjen - únor
Denně od 07.00 do 15.00 hod

Provozní doba SD


Pondělí:
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý:
8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Středa:
8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Čtvrtek:
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Pátek:
8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Sobota:
8.00 – 16.00

Neděle a státní svátky zavřeno

Jízdní řády MHDLINKA 1 LINKA 2 LINKA 3
» úvodní strana » Přepravní podmínky a tarify MHD » Přepravní podmínky MHD Kadaň

Přepravní podmínky MHD Kadaň

1. Úvod

Na základě vyhlášky 175/2000 Sb. ze dne 15.června 2000 a podle § 18b odst. 2 zákona č.lll/1994 Sb., o silniční dopravě , ve znění zákona č. 304/1997 Sb.(dále jen zákon o silniční dopravě ) a podle příslušných paragrafů občanského zákoníku stanovuje dopravce Technické služby Kadaň s.r.o. přepravní podmínky.

 

2. Přepravní podmínky

přepravní podmínky dopravce Technické služby Kadaň s.r.o obsahují:

A/ -nejdůležitější výňatky z vyhlášky 175/2000 Sb.

 

§ 3 Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob

odst. 2 Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního  dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem.

odst.3 Přepravní smlouvaje též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.

 

§ 4 Jízdní doklad

odst. 1 Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem, není-li dále stanoveno jinak.

odst. 2 Jízdním dokladem je:

a) jízdenka pro jednotlivou jízdu

b ) jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu

c ) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu

 

§ 6 Posuzování platnosti jízdních dokladů

odst. 1 Jízdní doklad je neplatný, jestliže:

a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami

d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití

e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny

f) je použit neoprávněnou osobou

g) uplynula doba jeho platnosti

h. nejde o originál

Odst. 2 Jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže.

Odst. 3 Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech uvedených v odstavci 1 písm. d) až h), odebrání jízdenky cestujícímu písemně potvrdí. Jízdní doklad podle § 4 odst. 2 písm. c) nelze odebrat.

 

§ 8 Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle

odst. 2 Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která j sou ve vozidle vyhrazena a označena pro přepravu těchto osob.

 

§ 10 Přeprava dětí

odst. 1 Děti do 6-ti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10-ti let.

 

§ 12 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

odst. 2 V městské hromadné dopravě dopravce vyhradí a označí pro tyto účely nejméně šest míst k sezení v každém jednotlivém vozidle.

odst. 3 Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace musí být v městské hromadné dopravě umožněn nástup do vozidla i výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou označeny pro nástup nebo výstup cestujících.

 

§ 13 Přeprava osob na vozíku pro invalidy

odst. 1 Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle, nebo dovoluje-li to technické provedení vozidla a jeho obsazenost a je současně zajištěna pomoc při nástupu a výstupu cestujícího na vozíku pro invalidy do a z vozidla, též v jiném vozidle.

 

§ 16

odst. 1 Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených.

odst. 2 Cestující může do vozidla nastoupit nebo z něj vystoupit jen ve stanici, a není-li vozidlo v pohybu. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími. Jsou-li dveře ve vozidle označeny pro nástup a výstup, musí cestující pro nástup nebo výstup použít dveře podle jejich označení.

 

§ 19 Zavazadlo a jeho obsah

odst. 1 Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo jejich majetku a dále věci neskladné.

odst. 2 Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu, nebo věc, kterou nelze umístit na místě určeném k umístění zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg, není-li dále stanoveno jinak.

 

§ 20 Ruční zavazadlo

odst. 1 Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu.

 

§ 23 Živá zvířata

odst. 1 Živá zvířata jako ruční zavazadlo lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího, a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním při přepravě na obtíž.

Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou- li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, není-li tímto přepravním řádem stanoveno jinak.

odst. 3 Bez přepr.boxu mohou cestující vzít s sebou do vozidla psa, který má bezpečný náhubek, je držen na vodítku a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle tarifu.

odst. 5 Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.

 

 §42

odst. 1 V městské hromadné dopravě se jízdné za jednotlivou jízdu nevrací.

odst. 2 Za nevyužitou nebo částečně nevyužitou časovou jízdenku se jízdné nevrací, nestanoví-li dopravce ve smluvních přepravních podmínkách jinak.

 

§ 49 Společná ustanovení

Dopravce v městské hromadné dopravě vyhlašuje smluvní přepravní podmínky uveřejněním jejich plného znění na místech určených pro styk s cestujícími a podstatnou část z nich zveřejňuje ve vozidle, případně v jízdním řádu.

 

B/ místní úpravy povolené vyhláškou 175/2000 Sb.

( dále jen smluvní přepravní podmínky pro MHD Kadaň )

- Jízdním dokladem se rozumí platná jednotlivá jízdenka vydaná ze strojku EMTEST nebo průkaz odpovídající tarifním podmínkám.

- Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla a jeho obsazenost dovoluje. Cestující s dětským kočárkem může nastoupit jen s vědomím řidiče, a to jen určenými dveřmi (zadní), průjezd dětských kočárků není povolen.

- Výstup s dětským kočárkem oznámí cestující řidiči včas před zastavením vozidla v příslušné zastávce dvojím stisknutím tlačítka "znamení k řidiči". Přeprava více než jednoho dětského kočárku s dítětem je možná se souhlasem řidiče pouze tehdy, dovolují-li to přepravní a provozní poměry (rozhoduje řidič).

- Jízdní kola jsou z přepravy vyloučena.

- Tlačítko "znamení k řidiči" smí cestující použít:

- Je-li z vážných důvodů(náhlá nevolnost) nutno zastavit, upozorní několikerým stisknutím tlačítka, -hodlá-li vystoupit v zastávce na znamení, upozorní včas jedním stisknutím,

- Včas před zastávkou, v níž vystupuje s dětským kočárkem nebo invalidním vozíkem, upozorní dvojím stisknutím tlačítka,

- Pro cestující -držitele průkazů TP , ZTP a ZTP-P je možnost výstupu z vozidla všemi dveřmi (i přední).

ˆ nahoru
© 2013 - 2022 Technické služby Kadaň s.r.o. | Tvorba stránek a design Blig s.r.o.