Technické služby Kadaň s.r.o.
.
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb.
Dnes je: čtvrtek - 29. září 2022

Aktuality


28.9.2022 proběhne svoz komunálních odpadů beze změn
vloženo: 27.09. 2022 v 10:52

Ve středu 28.9.2022 proběhne svoz komunálních odpadů beze změn.


více

Kontakt

Adresa: 
Polní 1900,
432 01 Kadaň

Telefon:+420 474 345 143
Email:
ts.kadan@centrum.cz
ts.kadan.doprava@centrum.cz

Správu hřbitova:
Telefon: +420 474 334 893
Email:
sprava.hrbitovakad@seznam.cz

IČ: 25441094
DIČ: CZ25441094

Provozní doba TS

Letní provozní doba: 
Březen - září
Denně od 06.00 do 14.00 hod

Zimní provozní doba: 
Říjen - únor
Denně od 07.00 do 15.00 hod

Provozní doba SD


Pondělí:
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý:
8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Středa:
8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Čtvrtek:
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Pátek:
8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Sobota:
8.00 – 16.00

Neděle a státní svátky zavřeno

Jízdní řády MHDLINKA 1 LINKA 2 LINKA 3
» úvodní strana » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Technické služby Kadaň, s.r.o. 
Polní 1900, 432 01 Kadaň
IČO: 25441094
 
INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
 
1. Účel Informačního memoranda
 
Prostřednictvím tohoto informačního memoranda Vás chceme seznámit se základními informacemi, které se Váží ke zpracování osobních údajů ve společnosti Technické služby Kadaň s.r.o. (dále jen „TS KADAŇ“ a „Správce“), sídlem Polní 1900, 432 01 Kadaň, IČ: 25441094, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústní nad Labem, oddíl C vložka 18469 a se zásadami, jimiž se takové zpracování řídí. TS KADAŇ vystupuje v právních vztazích s Vámi, ať již jste nebo nejste naším klientem, jako správce osobních údajů. Cílem informačního memoranda je seznámit Vás s tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme a jaká práva můžete vůči TS KADAŇ v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů uplatnit a jakým způsobem tak můžete učinit.
 
Dále Vás tímto ujišťujeme, že při ochraně Vašich osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“).
 
Kontaktní údaje TS Kadaň:
Technické služby Kadaň s.r.o
doručovací adresa: Polní 1900, 432 01 Kadaň
e-mailová adresa: ts.kadan@centrum.cz
datová schránka: 23h6i9q
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Information Technology Advisors s.r.o.
Jméno a příjmení: Karel Stýblo
doručovací adresa: Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
e-mailová adresa: karel.styblo@itadvisors.cz
datová schránka: t5f2zch
 
2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
TS KADAŇ zpracovává osobní údaje o klientech, kterým dodává zboží a/nebo služby, a o zájemcích o dodávky zboží a/nebo služeb, a o osobách, které zastupují nebo jednají za klienty, a dále o osobách, které již klienty TS KADAŇ být přestaly. TS KADAŇ zpracovává o výše uvedených osobách pouze ty údaje, které ji tyto osoby poskytly samy nebo je poskytly prostřednictvím svých zástupců, nebo které TS KADAŇ získalo z veřejných seznamů nebo které byly oprávněně získány jiným způsobem, např. od obchodních partnerů. Konkrétně o Vás zpracováváme:
 • 2.1. Základní identifikační údaje – zejména jméno a příjmení, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, údaje uvedené v občanském průkazu nebo pasu; 
 • 2.2. Kontaktní údaje - e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní zařazení, název společnosti, pro kterou pracujete a/nebo kterou zastupujete, jiná korespondenční adresa;
 • 2.3. Popisné údaje – kamerové záznamy, elektronickou komunikaci (e-mail, online komunikátor), číslo bankovního účtu, které jsou spojeny s Vaší osobou;
 • 2.4. Lokalizační údaje – cookies, IP adresa; Zpracovávány jsou všechny relevantní údaje, které subjekt osobních údajů (dále jen „SOU“) TS KADAŇ sdělil při jednání o uzavření smlouvy, které uvedl přímo do smlouvy a které TS KADAŇ sdělí v průběhu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení dále uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené platnými právními předpisy. Z důvodu oprávněného zájmu TS KADAŇ budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu, kdy jsou klient nebo TS KADAŇ oprávněni podle příslušných právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky vzešlé z jednání o uzavření smlouvy a z vlastního smluvního vztahu tj. s přihlédnutím k promlčecím lhůtám dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
 
 
3. Účely zpracování osobních údajů
 
 • 3.1. Důvodem pro zpracování osobních údajů je především plnění smluvních a zákonných povinností TS KADAŇ a dále snaha o poskytování co nejlepších služeb klientům a zajištění vzájemné komunikace mezi SOU a TS KADAŇ, konkrétně:

a) jednání o uzavření smlouvy, uzavření smlouvy a plnění smlouvy na základě právního základu plnění smlouvy;

b) uplatnění a ochrany práv a povinností z jednání o uzavření smlouvy a ze smluvního vztahu vzešlých na základě právního základu oprávněný zájem;

c) ochrany majetku TS KADAŇ, a ochrany osob na základě právního základu oprávněný zájem;

d) přímého marketingu na základě právního základu oprávněný zájem.
 

 • 3.2. TS KADAŇ je tedy oprávněno zpracovávat osobní údaje klienta za těmito účely i bez jeho souhlasu, a to na základě své právní povinnosti tak činit, z důvodu nezbytnosti takového zpracování pro plnění smlouvy mezi klientem a TS KADAŇ anebo z důvodu existence oprávněného zájmu TS KADAŇ.
 • 3.3. Poskytnutí osobních údajů může být v závislosti na poskytnutých údajích zákonným nebo smluvním požadavkem. Důsledkem neposkytnutí údajů nezbytných pro navázání smluvního vztahu je nemožnost uzavření příslušné smlouvy.
 • 3.4. Osobní údaje, na které není možno vztáhnout právní základ plnění právní povinnosti a/nebo plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, budou zpracovávány pouze na základě Souhlasu s tímto zpracováním uděleným SOU společnosti TS KADAŇ.
 • 3.5. Zpracování osobních údajů je prováděno primárně Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou ve vyjmenovaných případech zpracovávat i dále uvedení zpracovatelé, kteří jsou vázání při ochraně osobních údajů Zpracovatelskou smlouvou. Konkrétně jde o společnosti:
  • a) administrátorem podnikového informačního systému;
  • b) administrátorem webové prezentace; 


4. Vaše práva při zpracování osobních údajů

 • 4.1. Ve smyslu obsahu Nařízení máte, jako subjekt osobních údajů, právo na výkon následujících práv:
 • 4.1.1. Právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, což znamená získat od TS KADAŇ informaci jaké osobní údaje o Vás, a na základě jakého právního základu, TS KADAŇ zpracovává a případně obdržet jejich kopii,
 • 4.1.2. Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že máte právo na to, aby TS KADAŇ opravila nepřesné údaje, které se týkají Vás a aby případně tato data doplnila,
 • 4.1.3. Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že máte právo, aby Vaše osobní údaje TS KADAŇ vymazalo, a to pokud jsou splněny následující předpoklady:
  • a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  • b) odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány;
  • c) neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;
  • d) Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
  • e) je právní povinností TS KADAŇ osobní údaje vymazat.
 • Právo na výmaz se neuplatní, pokud jsou osobní údaje pro TS KADAŇ nezbytně nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo je právní povinností TS KADAŇ osobní údaje zpracovávat.
 • 4.1.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, kdy popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu, než TS KADAŇ tyto skutečnosti ověří, nebo v případě protiprávního zpracování, nebo v případě, kdy TS KADAŇ osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování a rovněž v případě, kdy jste podali námitku týkající se údajů, které o Vás TS KADAŇ zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to po dobu ověření oprávněnosti takového zpracován
 • 4.1.5. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů a to v případě zpracování osobních údajů pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů TS KADAŇ s tím, že je nutno uvést důvody týkající se Vaší konkrétní situace;
 • 4.1.6. Právo na podání stížnosti dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), které máte v případě, že:
  • a) v případě podezření, že TS KADAŇ zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo;
  • b) nevyhoví-li TS KADAŇ některému z Vašich výše uvedených práv.

5. Způsob uplatnění práv

 • 5.1. Práva dle tohoto dokumentu můžete uplatnit následujícími způsoby:
  • 5.1.1. Osobně na v sídle společnosti TS KADAŇ na adrese Polní 1900, 432 01 u paní Jany Askar po předložení platného občanského průkazu. Právo je možno uplatnit pouze v pracovní dny od 7:00 do 14:00;
  • 5.1.2. Elektronicky prostřednictvím zprávy s vyplněným formulářem staženým, který je dostupný na adrese: www.tskadan.cz/gdpr/ GDPR_TSKADAN_uplatneniprava_elektronicky.pdf zaslané systémem datových schránek do datové schránky TS KADAŇ;
  • 5.1.3. E-mailovou zprávou, jejíž přílohou bude žádost dle bodu 5.1.2 tohoto Memoranda, a zpráva bude opatřena elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR zaslanou na e-mailovou adresu ts.kadan@centrum.cz;
 • 5.2. Vezměte, prosím, na vědomí, že na žádosti doručené jiným způsobem než je uvedené v čl. 5.1, nebude TS KADAŇ brát zřetel a to zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.
 • 5.3. Výkon práv specifikovaných v čl. 4 je poskytován zdarma s výjimkou situace, kdy odpovědná osoba v TS KADAŇ vyhodnotí žádost SOU jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, což může nastat zejména v případě, je-li žádost o výkon týchž práv týmž SOU podána opakovaně v krátkém časovém období nebo vykazuje prvky šikanózního jednání. V takovém případě má TS KADAŇ oprávnění uložit za zpracování žádosti zákazníka přiměřený poplatek, o čemž Vás bude předem informovat anebo TS KADAŇ Vaší žádosti odmítne vyhovět s příslušným vysvětlením. 

6. Předávání osobních údajů do zahraničí

6.1. Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

7. Automatizované rozhodování

 • 7.1. TS KADAŇ na základě osobních údajů přijatých od SOU neprovádí žádné činnosti, v rámci nichž by docházelo k automatizovanému rozhodování nebo profilování SOU ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, které by mělo právní účinky, nebo které by se jej jakkoliv významně dotýkalo.

8. Ochrana osobních údajů

 • 8.1. Osobní údaje jsou chráněny systémem bezpečnostních opatření technického i organizačního charakteru, jež jsou pravidelně kontrolovány, vyhodnocovány a aktualizovány. TS KADAŇ zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou, zničením nebo možným zneužitím a jejich zabezpečení v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy stejný přístup vyžaduje i od všech svých zpracovatelů.
 • 8.2. Všichni zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti, jež trvá i po skončení pracovního poměru.

Dokumenty

Žádost o uplatnění práva K příspěvku je přiložen tento soubor:
Žádost o uplatnění práva ( GDPR.pdf )
© 2013 - 2022 Technické služby Kadaň s.r.o. | Tvorba stránek a design Blig s.r.o.